Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

WARUNKI PRZYJĘĆ NA PRAKTYKI STUDENCKIE

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

 W NOWYM TOMYŚLU

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)
 
 
I. Wymagane dokumenty
Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
  1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu (formularz do pobrania);
  2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
  3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
  4. zakres (program) praktyki;
  5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
  8. dwa egzemplarze umowy o odbycie praktyk podpisane przez osobę upoważnioną ze strony szkoły/uczelni;
  9. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;

 
II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Nowym Tomyślu składa dokumenty zaadresowane na Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomyśl.
 
UWAGA:
Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.
 
III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów
1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
     1) zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej
     2) możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
3. Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
IV. Przebieg praktyki
 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
     1) zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
     2) zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
     3) odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
     4) zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP Nowym Tomyślu.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.
 4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.
 
V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk
1. Praktyki studenckie w KPP w Nowym Tomyślu są nieodpłatne.
2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
 
Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Nowym Tomyślu pod nr tel. 061 44 263 25.

 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.06.2009
Data modyfikacji 15.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głódź
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głódź KPP Nowy Tomyśl
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głódź
do góry