Wolne stanowiska w SC

Specjalista do spraw zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, wprowadzania danych statystycznych

 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie o naborze nr 11167 z dnia 22 maja 2017 r. 

OFERTY DO
05
czerwca
2017
WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
tryb
edycyjny
DODATKOWE


 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, wprowadzania danych statystycznych

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM TOMYŚLU ul. Piłsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomyśl

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Nowy Tomyśl
 
ADRES URZĘDU:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM TOMYŚLU
ul. Piłsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomyśl

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • Wprowadzanie danych do policyjnych baz danych.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 • Wspomaganie pracy pionu kryminalnego KPP w Nowym Tomyślu poprzez dokonanie typowań i analiz w oparciu o dostępne systemy policyjne na potrzeby spraw operacyjnych i procesowych.
 • Wspomaganie pracy policjantów i pracowników KPP w Nowym Tomyślu związanych z użytkowaniem systemów teleinformatycznych.
 • Kontrola i nadzór nad spływem dokumentów rejestracyjnych.
 • Pełnienie czasowego zastępstwa podczas nieobecności starszego specjalisty Zespołu ds. Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego z wyłączeniem pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora systemu ODN, Administratora systemu SNP oraz Administratora PSTDN w KPP w Nowym Tomyślu.
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podczas jego nieobecności.
 • Prowadzenie współpracy z policjantami innych pionów tut. Komendy Powiatowej Policji oraz Komisariatów Policji w zakresie wykonywanych przez siebie czynności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietów biurowych (MS Office, Open Office),
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu „OIN”,
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” wydane przez ABW,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych,
 • życiorys i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Piłsudskiego 37
  64-300 Nowy Tomyśl
 

INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie według mnożnika 1,200 kwoty bazowej (2248,61 kwota brutto + wysługa lat)
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 44 26 325, 61 44 26 326.
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.


 

Legenda

 
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 
Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Metryczka

Data publikacji 22.05.2017
Data modyfikacji 21.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Podleśny KPP Nowy Tomyśl
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Podleśny
do góry