Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Nowym Tomyślu

Zespół Prezydialny
- Rejestr Korespondencji wpływającej na Wydział Prewencji.
- Rejestr Korespondencji wpływającej na Sekretariat, Kadry, Z. Finansów.
- Rejestr Korespondencji wpływającej na Wydział Ruchu Drogowego.
- Rejestr Korespondencji wpływającej na Wydział Kryminalny.
- Rejestry Korespondencji wychodzącej z jednostki.
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Kadry Kierowniczej.
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych pracowników policji .
- Rejestr pokwitowań odbioru poczty resortowej.
- Książka doręczeń przesyłek paszportowych.
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych do WKU, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
- Protokolarz z narad w KPP w Nowym Tomyślu.           
- Książka Ewidencji Pieczęci.
- Rejestr ewidencji referentek. 
- Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej.
- Segregator wykazów wydanych dowodów osobistych.
- Segregator protokołów zniszczenia pieczęci.
- Segregator protokołów przekazania i wzorów  pieczęci.
- Segregator protokołów zdawczo odbiorczych jednostki.                       
- Segregator korespondencji sekretariatu o charakterze kancelaryjno manipulacyjnym.
- Segregator z korespondencją komendanta i zastępcy.                     
- Segregator wykazów przesyłek przekazanych przez KWP Poznań.
- Segregator wykazów przesyłek nadanych –odbiór paszportów.  
- Segregator wykazów przesyłek nadanych przez KPP Nowy Tomyśl.
- Teczka wykazów przesyłek nadanych za pośrednictwem poczty polskiej.
- Dzienniki przepisów KGP , MSW, KWP.
- Dziennik przepisów nieresortowych.
 
Zespół Kadr i Szkolenia
- Dziennik Rozkazów Personalnych.
- Dziennik ewidencji Policjantów i Pracowników Policji zwolnionych bądź przeniesionych do innych jednostek.
- Dziennik ewidencji Policjantów i Pracowników Policji przyjętych do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyśl.
 
Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Łączności
- Dziennik wydanych decyzji mieszkaniowych.
- Księga druków ścisłego zarachowania.
- Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych.
- Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów.
- Książka ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów.
- Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu.
- Segregator – wartościowanie.
- Segregator – PZU.
- Segregator - dojazdy do służby.
- Segregator – ZFŚS.
- Segregator – Posiłki profilaktyczne.
- Segregator – zlecenia na wydanie posiłków dla zatrzymanych.
- Segregator – umowy.
- Segregator – Zestawienie należności.
- Segregator – brak lokalu, remont lokalu, pomoc finansowa.
- Segregator – KKOP.
- Segregator – dopłata do wypoczynku, przejazdy raz w roku, pranie odzieży ochronnej, ryczałt za żywienie psa.
- Segregator – zapomogi.
- Segregator – listy płac funkcjonariuszy.
- Segregator – listy płac pracowników cywilnych.
- Teczka  – fundusz prewencyjny PZU.
- Segregator – Alkotest, świadectwa legalizacji.
- Segregator – Asygnaty I.
- Segregator – Asygnaty II.
- Segregator – Sponsor I.
- Segregator – Sponsor II.
- Segregator – OC.
- Segregator – Sprawozdania MPiS.
- Segregator – Flota 2009.
- Segregatory – Protokoły przyjęcia paliwa.
- Segregator – samochody wycofane z eksploatacji.
- Segregatory – teczki pojazdów samochodowych.
 
 
Wydział Ruchu Drogowego
- Rejestry korespondencji wpływającej.
- Dziennik korespondencji sekretariatu pionu.
- Książka służby.
- Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem.
- Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców (PRD -5/1).
- Rejestr zatrzymanych praw jazdy.
- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
- Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców.
- Rejestr prowadzonych badań  na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem typu Alco – Sensor IV ( 3942/074546/28 ).
- Rejestr prowadzonych badan na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem typu Alco - Sensor IV ( 5317/074982/28 ).
- Rejestr prowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem typu Alco - Sensor IV ( 3661/074414/28 ).
- Rejestr prowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem typu Alcotest 7410 Plus nr ARXB 0496.
- Rejestr prowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrz urządzeniem typu Alcotest 7410 Plus nr ARXB 0491.
- Teczka dotycząca współpracy z jednostkami organizacyjnymi MSWiA.
- Teczka dotycząca Korespondencji o charakterze kancelaryjno – manipulacyjnym.
- Teczka dotycząca Współpracy z MSWiA, jednostkami organizacyjnymi resortu spraw wewnętrznych i administracji.
- Teczka dotycząca inżynierii Ruchu Drogowego.
- Teczka dotycząca działań prewencyjno – propagandowych.
- Teczka dotycząca kierujących pojazdami naruszają przepisy ruchu drogowego.
- Teczka dotycząca kontroli kompleksowej, problemowej, sprawdzającej, doraźnej dot. Działania jednostki organizacyjnej.
- Teczka dotycząca interpretacji przepisów prawnych, opinii prawnych, wyjaśnień.
- Teczka dotycząca współpracy z organami administracji terenowej i samorządowej, instytucjami, kościołami itp.
- Teczka dotycząca sprzętu technicznego.
- Teczka dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Teczka dotycząca zabezpieczenia porządku publicznego na terenie działania jednostek.
 
 
Wydział Kryminalny
- Dziennik korespondencyjny.
- Dziennik podawczy.
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych do Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu i Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
- Księgi dowodów rzeczowych.
- Rejestr informacji.
- Rejestr Wystąpień Prokuratorskich.
- Rejestr konserwacji oraz napraw sprzętu komputerowego i teleinformatycznego.
- Rejestr wniosków do prokuratora o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego.
- Rejestr wniosków do prokuratora o wystąpienie do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
- Rejestr korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
- Rejestr osób tymczasowo aresztowanych w sprawach prowadzonych przez Policję, bądź też powierzonych Policji do prowadzenia.
- Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.
- Rejestr telegramów wychodzących.
- Ewidencja przypadków przedłużenia czasu pracy policjantów i pracowników cywilnych.
- Rejestr skierowań na badania psychologiczne i lekarskie.
- Rejestry śledztw i dochodzeń
- Rejestry śledztw i dochodzeń jednostek w rejonie KPP Nowy Tomyśl.
- Segregator dotyczący szkoleń Wydziału Kryminalnego KPP Nowy Tomyśl.
 
Wydział Prewencji
- Dziennik Korespondencji.
- Rejestr Korespondencji Wpływającej.
- Rejestr ewidencji notatników służbowych.
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
- Rejestr skarg i wniosków.
- Rejestr spraw o wykroczenia.
- Alfabetyczny rejestr sprawców wykroczeń.
- Rejestr kart doraźnych.
- Rejestr kontroli mandatów karnych Sekcji Prewencji KPP Nowy Tomyśl.
- Segregator dot. szkoleń w Wydziale Prewencji KPP Nowy Tomyśl.
- Segregator dot. oceny i opinii służbowej policjantów Wydziału Prewencji KPP Nowy Tomyśl.
- Książka ewidencji kluczy.
- Książka osób zatrzymanych.
- Rejestr wejść i wyjść na teren KPP w Nowym Tomyślu.
- Rejestr korespondencji wpływającej do KPP Nowy Tomyśl.
- Rejestr praw jazdy.
- Rejestr dowodów rejestracyjnych.
- Książka kontroli sanitarnej.
- Rejestr wydanych kluczy do Kancelarii Tajnej i ODN KPP w Nowym Tomyślu.
- Rejestr pobranych plomb do Sekretariatu KPP w Nowym Tomyślu.
- Rejestr wydanych posiłków zatrzymanym w PDOZ.
- Rejestr pobranych MTP do służby.
- Rejestr pobranych radiotelefonów nasobnych.
- Rejestr pobranych latarek służbowych.
- Książka przebiegu służby przy PDOZ KPP Nowy Tomyśl.
- Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach kontraktowych KPP Nowy Tomyśl.
- Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Wydziału Prewencji.
- Książka wydania broni z pododdziału KPP Nowy Tomyśl.
- Książka dyspozytora.
- Rejestr „Pojazdy zabezpieczone dla potrzeb Policji”.
- Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
- Rejestr osób zatrzymanych.
- Rejestr pobrania ceduł patrolowych.
- Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu.
- Teczka rejonu.
- Teczka dot. przemocy w rodzinie.
- Teczka przestępczości około samochodowej.
- Teczka dot. nieletnich.
- Segregator – karty pracy dzielnicowych.
- Segregator – zarządzenia, ustawy dot. dzielnicowych.
- Segregator – Niebieskie karty sprawozdania.
- Zeszyt odpraw do służby dzielnicowych.
- Skorowidz imienny – Niebieskie karty.
- Dziennik korespondencji sekretariatu Sekcji Prewencji.
- Książka przebiegu służby KPP Nowy Tomyśl.
- Książka wydania broni z pododdziału.

Metryczka

Data publikacji 17.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głódź
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głódź KPP Nowy Tomyśl
do góry